Koła Gospodyń Wiejskich – tradycyjnie ze smakiem

Zapraszam do udziału w konkursie na najsmaczniejszą potrawę regionalną. Konkurs prowadzony jest za pomocą portalu Facebook, pod adresem facebook.com/prostozgormostowy

„Koła Gospodyń Wiejskich – tradycyjnie ze smakiem”
REGULAMIN konkursu 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady, organizację i tryb rozstrzygnięcia konkursu pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – tradycyjnie ze smakiem”, zwanego dalej „Konkursem”. 
 2. Konkurs jest organizowany w celu popularyzowania bogatej tradycji kulinarnej Małopolski.

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest Andrzej Gut-Mostowy, wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce, ul. Krupówki 11, 34-500 Zakopane.
 2. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

§ 3

 1. Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, sądeckim oraz gorlickim.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez Koło, lub jednego z jego członków, konta w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 4

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod postem informującym o konkursie na stronie facebook.com/prostozgormostowy zamieścić przepis na tradycyjne danie związane z regionem uczestnika, wraz ze zdjęciami lub krótkim filmem dokumentującymi przygotowanie potrawy lub przesłać emailem na adres: konkurs@prostozgor.pl.
 2. Zamieszczenie komentarza lub wysłanie maila jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnika do Konkursu.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od 28.08.2019 r. do 20.09.2019 r.

§ 5

 1. Przepisy oraz wykonanie dań oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Spośród przesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa nagrodzi 1 Koło z każdego powiatu, które zaproszone zostanie na wspólne gotowanie zwycięskich potraw. Udział w wydarzeniu, którego data i miejsce zostaną podane przez organizatora, jest warunkiem otrzymania nagrody. Organizator zapewnia transport uczestników. 
 3. Lista nagrodzonych zostanie umieszczona na stronie internetowej prostozgor.pl oraz facebook.com/prostozgormostowy do dnia 25. września.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

§ 6

 1. Nagrodami w konkursie są: 
 1. sprzęt AGD o wartości 2 tys zł,
 2. profesjonalna sesja zdjęciowa oraz krótki film zrealizowane podczas wspólnego gotowania.

2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

§ 7

Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

§ 8

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu.

Strony, które warto odwiedzić